recyclable disposables 1. Toepassing

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Dispogroup b.v.b.a., op alle overeenkomsten en op alle rechtsverhoudingen waarbij Dispogroup als verkoper/leverancier van zaken betrokken is, met uitsluiting van de eventuele voorwaarden van de klant.

 2. Totstandkoming overeenkomst

  De overeenkomst tussen de klant en Dispogroup komt slechts tot stand op het ogenblik dat Dispogroup deze overeenkomst bevestigt met een ‘bevestigingsmail’, dan wel bij ondertekening van een bestelbon.
  Verder behoudt Dispogroup zich het recht voor bijkomende informatie te vragen van de klant vooraleer het sluiten (en bevestigen) van de overeenkomst, dan wel deze te weigeren, zonder dat dit de klant recht geeft op enige schadevergoeding.
  De totstandkoming gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat de bestelde zaak (nog) voorradig is en/of de zaak door de toeleverancier, waarvan Dispogroup afhankelijk is, nog kan leveren.
  Indien de opschortende voorwaarde niet wordt vervuld heeft de klant recht op teruggave van het door hem betaalde bedrag, maar geeft hem geen recht op enige schadevergoeding.

 3. Productinformatie

  Dispogroup probeert de zaken zo goed en correct mogelijk weer te geven via omschrijving en/of foto op haar website en/of catalogus. Afwijkingen tussen weergegeven zaken en de realiteit zijn mogelijk. Dispogroup kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de technische gegevens zoals verstrekt door de toeleverancier/producent van de zaak. Geen van hogervermelde omstandigheden laat toe om de overeenkomst te ontbinden noch geeft het de klant recht op enige schadevergoeding.
  Dispogroup kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele druk- en/of zetfouten.
  De website, catalogus en prijslijst van Dispogroup kunnen ten allen tijden gewijzigd, verbeterd of aangevuld worden zonder aankondiging. Zij geeft geen garantie voor een goede werking van de website en kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.

 4. Risico en levering

  Dispogroup zal zich inspannen om de bestelde zaken binnen 5 werkdagen na de bevestigingsmail of ondertekening van een bestelbon én de noodzakelijke ontvangst van betaling, op het afleveradres af te leveren. De levertijd is derhalve indicatief en overschrijding van de termijn geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.
  Indien de klant de zaak niet op de vastgestelde datum in ontvangst neemt, geeft dit Dispogroup het recht op het aanrekenen van eventuele extra leveringskosten.
  De levering en overdracht gebeurt volgens de Incoterm ‘Af fabriek’ en wordt, volgens keuze van de klant, uitgevoerd door een koerierdienst.

  In geval van overmacht (zoals bv. oorlog, onlusten, overstromingen, stormschade, brand, machinebreuk, stakingen… deze opsomming is niet limitatief) heeft Dispogroup het recht om ofwel de leveringsverplichtingen op te schorten ofwel de overeenkomst te beëindigen zonder dat dit voor de klant recht geeft op enige schadevergoeding.

 5. Gebreken

  Elk zichtbaar gebrek (inclusief beschadigde verpakking) dient de klant bij levering te vermelden op de leveringsbon, bij gebreke waaraan de klacht voor een zichtbaar gebrek niet zal aanvaard worden.
  Elk verborgen gebrek dient de klant per aangetekend schrijven mee te delen binnen 48 uur nadat het zich heeft gemanifesteerd, bij gebreke waaraan de klacht voor een verborgen gebrek niet zal aanvaard worden.

 6. Prijs

  Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO.
  Dispogroup behoudt zich het recht voor om op basis van marktschommelingen de prijzen te wijzigen / fouten te verbeteren.
  Eventuele prijsverschillen tussen NL, FR, DU, LU en BE hebben te maken met verschillende tarificatie.
  De online betaling van producten kan enkel gebeuren met de volgende betalingsmiddelen: BANCONTACT(MAESTRO)/PAYPAL/VISA/MASTERCARD
  Met het oog op het waarborgen van een veilige betaling en het beschermen van de persoonsgegevens, worden de transactiegegevens versleuteld over het internet verstuurd met behulp van SSL technologie. Voor deze SSL technologie is echter geen specifieke software vereist voor de klant.

 7. Toepasselijk recht

  Het Belgische recht is van toepassing op de contractuele en buiten-contractuele relatie tussen partijen en in geval van juridische betwisting zijn de rechtbanken van Limburg territoriaal bevoegd.

 8. Privacyverklaring

  Alle wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens wordt door Dispogroup nageleefd.
  De klant heeft altijd de mogelijkheid om zijn of haar gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen via zijn klantaccount.
  Dispogroup zal de gegevens van de klant opnemen in een bestand waarvan de gegevens niet aan derden zullen worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het gedrang komt.
  De verstrekte gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Tevens kunnen de gegevens voor intern gebruik worden aangewend zoals voor het opmaken van statistieken, rapporten, …